top of page

Käyttöehdot 

Moocy - verkkopalvelun loppukäyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjän”) on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan. Käyttäjällä tarkoitetaan jäljempänä tapauskohtaisesti joko yksityishenkilöä tai yritystä. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Apperior Oy (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan.

Palveluntuottaja:
Apperior Oy
Mäenrinne 3E 
Espoo 
Hello@Moocy.fi

www.Moocy.fi sivun omistaa Apperior Oy (www.Apperior.io)  

 

1 Yleistä palvelun käytöstä

1.1 Moocy.fi verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Jos Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä on kuitenkin tehty erillinen palvelusopimus tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntuottajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.

1.2 Palvelun käyttötarkoituksena on mahdollistaa youtube sisällöntuotannon perusteiden oppiminen netissä verkkokurssin muododssa.  Lisäksi palvelu tarjoaa  oheismateriaalien ostamisen verkkokaupan kautta. Tuotteina on sisällöntuottajille suunnatut tuotteet sekä verkkokurssi.   Käyttäjä ostaa itselleen oikeuden katsoa videosisältöä ja luo itselleen käyttäjäprofiilin. Maksu on ehtona videosisällölle ja sen katsomiselle sekä loppukokeen suorittamiselle.  

1.3 Tekniset vaiheet ovat Käyttäjäksi rekisteröityminen maksun kautta,  Käyttäjäksi rekisteröityminen eli profiilin luoti, Kurssimateriaalin katsominen  ja Loppukokeen suorittaminen. 

1.4 Palveluntuottaja ei ilman Käyttäjän erillistä valtuutusta tai laissa asetettua velvoitetta tarkastele, muokkaa tai poista profiileissa olevaa tietoa. 

1.5 Dataa ei poisteta Palveluntuottajan palvelimilta siltä varalta, että niitä tarvitaan jälkikäteistä todistelua varten oikeusprosessissa. Palveluntuottaja ei kuitenkaan luovuta mitään hallussaan olevaa Käyttäjän laatimaa ainesta tällaista prosessia varten ilman Käyttäjän lupaa tai laissa asetettua velvoitetta.

1.6 Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelu lakkaa toimimasta, ylikuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu ilmeistä haittaa Palveluntuottajalle. Käyttäjä ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti toisen Käyttäjän Palvelun käyttöön.

1.7 Palvelun yleisesti saatavilla oleva materiaali (video, kuva, teksti, pdf, png, docs, muu) on tekijänoikeuksien suojaamaa. Kaikki oikeudet omistaa Palveluntuottaja.  Palvelun Käyttäjälle myönnetään hinnaston mukaisia maksuja vastaan rajoitettu käyttöoikeus Palvelun sisältöön. Palvelun sisällön laajamittainen saattaminen yleisön saataviin on ehdottomasti kiellettyä. Tällaista kiellettyä toimintaa on sisällön (video, kuva, teksti, pdf, png, docs, muu) julkaiseminen esimerkiksi nettisivuilla, kilpailevassa palvelussa tai muussa ympäristössä, jossa useilla kolmansilla osapuolilla on pääsy sisältöön tai sen osiin. Selkeydeksi tämä sisältää kaiken Apperior Oy:n luoman materiaalin, sisältäen verkkokaupan digitaaliset tuotteet. Apperior Oy vaatii sopimussakkona vähintään 300 000 Euron suuruista sopimussakkoa ja vie asian asiankuuluville oikeustahoille, jotka omanaan määräävät lisäsanktion tekijänoikeusrikkomuksesta. 

1.8 Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseksi vaadittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta sekä niiden toimivuudesta. .

1.9 Palvelun sisältö on lähtökohtaisesti suomeksi. Palveluntuottaja saattaa tarjota mahdollisuutta myös muunkielisen materiaalin käyttämiseen.

1.10 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen ohella Suomen lakia ja hyvää tapaa. 

1.11 videosisällön lataaminen omalle laitteelle on ehdottomasti kiellettyä sopimussakon uhalla. 

2 Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen luonnollinen henkilö taikka kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö. Luonnollinen henkilö tarkoittaa yksityishenkilöä. Oikeushenkilö voi olla yritys, yhdistys tai säätiö. Yhdistykset ja säätiöt rinnastuvat yrityksiin, kun näissä Käyttöehdoissa puhutaan yrityksistä.

2.2 Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröinti- ja maksutiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (“Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten.

2.3 Käyttäjän rekisteröityessään syöttämien henkilötietojen tulee olla Käyttäjän omia sekä osoite- ja maksutietojen oikeita ja ajantasaisia. Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa Palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa.

2.4 Henkilökohtaisen Käyttäjätunnuksen luovuttaminen toiselle yksityishenkilölle Palvelun käyttöä varten on kiellettyä. 

3 Palvelun tietosuoja

3.1 Palveluntuottaja säilyttää Käyttäjää koskevat tiedot ja profiilissa olevan tiedon luottamuksellisena kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja salassapitosopimuksilla. Pääsy ainekseen on ainoastaan Palveluntuottajan omilla työntekijöillä ja niillä Palveluntuottajan kumppaneilla, joilla on asianmukainen rooli Palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä.

3.2 Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan asiakasrekisteriin. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet. Palvelun kulloinkin ajantasaisin tietosuojaseloste on luettavissa Palvelussa  

3.3 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle taikka käsitellä huolimattomasti siten, että Tilille voi päästä joku muu kuin itse Käyttäjä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntuottajalle.

3.4 Tietyissä palvelukokonaisuuksissa Tilin avanneella yritysasiakkaalla on mahdollisuus myöntää Tilille pääsy useille yksityishenkilöille. Yritys voi säätää henkilöiden käyttöoikeuksien laajuutta Palvelun asetuksista Palvelun teknisten mahdollisuuksien puitteissa. Yritys vastaa siitä, että ne henkilöt, joille se on myöntänyt pääsyn Tilille, salaavat Käyttäjätietonsa asianmukaisesti.

3.5 Palveluntuottajalla on tietoturvasyistä milloin tahansa oikeus edellyttää Käyttäjää vaihtamaan tämän Käyttäjätunnukseen kuuluva salasana.

3.6 Palveluntuottaja ei tarkastele tai seuraa Käyttäjän profiilia. Poikkeuksena mikäli Käyttäjä pyytää asiakaspalvelua tai muuta Palveluntuottajan edustajaa tarkistamaan profiilia.

 

4 Veloitukset palvelun käytöstä

4.1 Palveluun kuuluu sekä maksullisia että maksuttomia osia. Palvelun kulloinkin ajantasaisin hinnasto on luettavissa Palvelussa osoitteessa www.moocy.fi  (jäljempänä "Hinnasto").

4.2 Maksulliset palvelut veloitetaan tilaushetkellä ja uusiutuvissa tilauksissa palvelusopimuksen uusiutumishetkenä, ellei toisin ole sovittu. Tiettyyn käyttöoikeusjaksoon kohdistetut tilaukset veloitetaan vuosittain tai kuukausittain. Vuosiveloitus peritään käyttöoikeusjakson alkaessa, kuukausiveloitus kunkin käyttöoikeusjakson aikavälillä olevan kalenterikuukauden alkaessa. Ellei toisin ole sovittu, veloitus on vuosittain.

4.3 Jos Käyttäjä on syöttänyt luottokorttitietonsa Käyttäjätietoihin eikä muusta maksutavasta ole sovittu, tehdään veloitukset luottokortilta. Jos luottokorttimaksu ei onnistu, on Palveluntuottajalla oikeus valita maksutavaksi lasku.

4.4 Palveluntuottaja saattaa tarjota kokeiluluontoisen mahdollisuuden käyttää  Palvelun pääsääntöisesti maksullista osakokonaisuutta maksutta tai alennetulla hinnalla erillisessä tarjouksessa määritellyin ehdoin. Ellei tarjouksessa ilmaista toisin, tarjousedun käyttäminen useammin kuin yhden kerran on kiellettyä. Väärinkäytöksi katsotaan esimerkiksi useamman erillisen profiilin luominen, jotta tavanomaisia veloituksia saataisiin teknisesti vältettyä. Tarjouksen käyttäminen useamman kuin yhden kerran luo Palveluntuottajalle välittömän laskutusperusteen vuoden mittaisesta käyttöoikeusjaksosta Hinnaston tai muun erikseen ennalta sovitun hinnaston mukaan.

4.5 Käyttöoikeus on kulloinkin kerrallaan vuodeksi, ellei toisin ole sovittu. Käyttöoikeus uusiutuu automaattisesti kunkin käyttöoikeusjakson jälkeen vuodeksi tai mahdolliseksi muuksi erikseen sovituksi ajanjaksoksi, ellei Käyttäjä irtisano Palvelua tai Palveluntuottaja ilmoita muuta ennen edeltävän käyttöoikeusjakson päättymistä. Uusi käyttöoikeusjakso veloitetaan kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen ja ajantasaisimman Hinnaston mukaisesti. Mahdollisten hinnastomuutosten ilmoittamisesta Käyttäjälle on kuvaus kohdassa 6.2.

4.6 Palveluntuottaja käyttää laskutuksessaan kalenterikuukausittaista täsmäytystä. Mikäli maksullinen käyttöoikeusjakso aloitetaan kesken kalenterikuukauden, ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta veloitetaan vain ne päivät, jolloin valittu maksullinen käyttöoikeus on ollut voimassa, minkä vuoksi veloitukset saattavat poiketa vähäisessä määrin Hinnastossa ilmoitetusta. Vuoden mittaiseksi käyttöoikeusjaksoksi katsotaan ensimmäisen kalenterikuukauden päivät, jona mainittu käyttöoikeus on ollut voimassa, sekä seuraavat 11 täyttä kalenterikuukautta. Käyttöoikeusjakso uusiutuu ilman toimenpiteitä tuon ajankohdan jälkeen kohdassa 4.5 tarkoitetulla tavalla.

4.7 Jos Käyttäjä ei maksa oikea-aikaisesti tilaamiaan tuotteita tai palveluita, Palveluntuottajalla on oikeus rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun tai estää Käyttäjän pääsy Tililleen. 

4.8 Ellei toisin ole sovittu, käyttöoikeusjakso veloitetaan kokonaisuudessaan sen alkaessa (käyttöoikeusjakson pituus lähtökohtaisesti vuosi kerrallaan). Käyttäjälle saatetaan tästä poiketen suoda mahdollisuus osamaksujärjestelyyn, esimerkiksi kuukausittain veloitettavin maksuerin. Jos Käyttäjä kuitenkin jättää maksamatta oikea-aikaisesti useamman kuin yhden osamaksuerän ja viivästykset eivät ole vähäisiä, on Palveluntuottajalla oikeus eräännyttää kaikki jäljellä olevat osamaksuerät viipymättä maksettavaksi.

4.9 Maksutapahtumissa (esim. luottokortti- ja verkkopankkimaksut) voidaan käyttää ulkopuolisia maksupalveluntarjoajia, jotka veloittavat Käyttäjältä Hinnaston ja näiden Käyttöehtojen mukaiset maksut ja välittävät ne Palveluntuottajalle. Tällaisten kolmansien osapuolten palvelumaksuista vastaa Palveluntuottaja. Maksupalveluntarjoajat ovat lähtökohtaisesti Paytrail Oyj ja Stripe Inc. Klarna sekä Wix payment solutions. 

4.10 Jos veloitukset tehdään laskulla, laskusta saatetaan periä kohtuullinen laskutuslisä. Laskun maksuehto on 14 pv netto.

5 Palvelun sisältö ja ylläpito

 

5.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.

5.2 Palveluntuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista Käyttäjälle etukäteen Käyttäjätiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon taikka Palvelun välityksellä.

5.3 Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Palvelusta lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit eivät tavoita vastaanottajaa tai että perille toimitettu tieto poikkeaa teknisiltä tai kosmeettisilta yksityiskohdiltaan vähäisessä määrin syötetystä tiedosta.

5.4 Palveluntuottaja ei vastaa siitä, että Palvelun muut käyttäjät ovat oikeustoimikelpoisia tekemään sopimuksia ja muita tahdonilmaisuja. Palveluntuottaja ei myöskään takaa Palvelun muiden käyttäjien henkilöllisyyttä taikka muiden käyttäjien tekemien sopimusten laatua tai muuta tarkoituksenmukaisuutta.

5.5  Palveluntuottaja ei vastaa mistään Käyttäjän itse tuottamasta sisällöstä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että lukee muiden Palveluntuottajan suosittelemien järjestelmien käyttöehdot ennen palvelun käyttöönonttoa. 

5.6 Palveluntarjoaja saattaa tarjota tietyissä palvelukokonaisuuksissaan yksilötyä neuvontaa. Tällainen  neuvonta saatetaan tarjota esimerkiksi puhelimitse tai tietyn pikaviestimen välityksellä erillisessä tarjouksessa tai palvelusopimuksessa määriteltyinä aikoina.  Palveluntarjoaja ei kanna kokonaisvastuuta Käyttäjän tekemistä asiakirjoista . 

5.7 Palveluntuottaja ei ole  velvollinen korvaamaan Palvelussa esitetystä tai Palveluntarjoajan yksilöllisesti antamasta selkeästi virheellisestä juridisesta ohjeistuksesta tai neuvonnasta aiheutuneet välittömät taloudelliset vahingot, jotka aiheutuvat maksullisen käyttöoikeusjakson aikana. Vahingonkorvausvastuu ei kata välillisiä vahinkoja tai menetyksiä, kuten menetettyä tuottoa. 

5.8 Vähäiset tekniset muutokset Tileillä olevaan video ainekseen ovat sallittuja.

6 Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset palvelussa ja hinnastossa

6.1 Käyttöehdot velvoittavat Palveluntarjoajaa ja Käyttäjää siitä hetkestä alkaen, kun Palveluntuottaja myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

6.2 a) Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus käyttää sen veroista ja laatuista Palvelua Hinnaston mukaisin veloituksin kuin viimeisimmän käyttöoikeusjakson alkaessa. Palveluntuottajalla on oikeus tehdä muutoksia Hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin käyttöoikeusjakson aikanakin ilman vaikutusta asiakassuhteen muihin ehtoihin sillä edellytyksellä, että muutokset eivät ole suuria tai Käyttäjän kannalta selkeästi kohtuuttomia. Käyttäjään vaikuttavista hinnastomuutoksista ja vähäistä suuremmista Palvelun käyttömahdollisuuksiin liittyvistä muutoksista on ilmoitettava Käyttäjälle tämän Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista, elleivät muutokset ole selkeästi Käyttäjän eduksi.

b) Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään määrättyyn hinnoitteluun tai tiettyihin Palvelun ominaisuuksiin. Käyttäjän nykyiseen Palvelun käyttöön vastaisuudessa kohdistettavista maksuista tai Palvelun muuttumista hänen osaltaan maksulliseksi on kuitenkin ilmoitettava Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista.

c) Palveluntuottajalla on perustellusta syystä oikeus tehdä suuriakin muutoksia Hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin myös käyttöoikeusjakson voimassa ollessa, mutta Käyttäjällä on tuolloin oikeus irtisanoa asiakkuutensa ja saada palautetuksi se osuus häneltä mahdollisesti veloitetuista maksuista, jotka kohdistuvat loppuosaan hänen voimassa olevasta käyttöoikeusjaksostaan muutosten tekemisen jälkeen, edellyttäen että muutoksilla on hänen Palvelun käyttöönsä huomattava vaikutus.

d) Tuotteiden kulloisetkin hinnat ja ominaisuudet ilmoitetaan tuotteiden yhteydessä erikseen. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hintoja ilman  erillistä ilmoitusta 

6.3 Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan sitä versiota näistä Käyttöehdoista, joka oli ajantasaisin ja saatavilla Palvelussa, kun Käyttäjän viimeisin käyttöoikeusjakso käynnistyi. Käyttöoikeusjakson uusiutuessa Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Käyttöehdot, ellei irtisano Palvelua tai ellei Palveluntuottaja ilmoita muuta. Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan aina ajantasaisimpia Palvelussa saatavilla olevia Käyttöehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy, ellei irtisano Palvelua. Palveluntuottajalla ei ole kuitenkaan oikeutta muuttaa Käyttöehtoja tavalla, joka mahdollistaisi toimenpiteitä ilman Käyttäjän eduksi kohdassa 6.2 asetettujen suoja-aikojen noudattamista.

6.4 Palveluntuottajalla on oikeus perua tai evätä Palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole asiakassuhteessa noudattanut näitä Käyttöehtoja.

6.5 Käyttöehdot lakkaavat velvoittamasta Käyttäjää ja Palveluntuottajaa Käyttäjän käyttöoikeusjakson loppuessa lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia, jotka ovat syntyneet ennen kyseistä ajankohtaa.

6.6 Palveluntuottaja ja Käyttäjä vapautuvat Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa kuin sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, yleinen liikenteen keskeytyminen, energiajakelun keskeytys tai häiriö, laajamittainen työselkkaus, tulipalo, poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntuottajasta riippumaton syy. 

6.7 Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen Palvelun käyttöön.

7 Muita ehtoja

7.1 Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

7.2 Kuluttajakäyttäjällä ei ole palautusoikeutta.  

 

7.3. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan sekä tiedottaa Moocy edustajia sähköpostitse asiasta Hello@moocy.fi

7.4. Palveluntuottajalla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Palveluntuottajaksi tulee jokin toinen taho kuin Apperior Oy. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelu tai sen osa siirretään kaupalla toiselle elinkeinonharjoittajalle tai Apperior Oy vaihtaa teknologiakumppaniaan. 

bottom of page